“فرشاد گردەکانە” ورزشکار کورد اهل شهرستان “کەنگەڤەر”مدال طلای جوجیتسو اروپا را کسب کرد

همچنین بخوانید

یک ورزشکار کورد اهل استان “کرماشان” در دور جدید مسابقات رزمی اروپا موفق بە کسب مدال طلای این مسابقات شد.

“فرشاد گردەکانە” ورزشکار کورد اهل شهرستان “کەنگەڤەر” از توابع استان کرماشان در این دور از مسابقات رزمی در رشتە “جوجیتسو” در غرب اروپا با میزبانی بلژیک و با شرکت ١٥ کشور با غلبە بر حریفان خود توانست بر سکوی نخست این مسابقات بایستد.

این ورزشکار ٢٨  سالە کورد کە دو سال از سکونتش در کشور “بلژیک” می‌گذرد، تا بحال توانستە در وزن ٧٦ کیلوگرم در رشتەهای ام.ام.ای، جوجیتسو و گرپلینگ دو بار قهرمانی بلژیک و چند بار نایب قهرمانی اروپا را کسب کند.

“فرشاد گردەکانە” از پیروان آیین یارسان است کە در صنعت مد نیز بە صورت حرفەای مشغول بە کار است.

بابەتەکانی هاوشێوە

“فرشاد گردەکانە” ورزشکار کورد اهل شهرستان “کەنگەڤەر”مدال طلای جوجیتسو اروپا را کسب کرد

یک ورزشکار کورد اهل استان “کرماشان” در دور جدید مسابقات رزمی اروپا موفق بە کسب مدال طلای این مسابقات شد.

“فرشاد گردەکانە” ورزشکار کورد اهل شهرستان “کەنگەڤەر” از توابع استان کرماشان در این دور از مسابقات رزمی در رشتە “جوجیتسو” در غرب اروپا با میزبانی بلژیک و با شرکت ١٥ کشور با غلبە بر حریفان خود توانست بر سکوی نخست این مسابقات بایستد.

این ورزشکار ٢٨  سالە کورد کە دو سال از سکونتش در کشور “بلژیک” می‌گذرد، تا بحال توانستە در وزن ٧٦ کیلوگرم در رشتەهای ام.ام.ای، جوجیتسو و گرپلینگ دو بار قهرمانی بلژیک و چند بار نایب قهرمانی اروپا را کسب کند.

“فرشاد گردەکانە” از پیروان آیین یارسان است کە در صنعت مد نیز بە صورت حرفەای مشغول بە کار است.

بابەتەکانی هاوشێوە

“فرشاد گردەکانە” ورزشکار کورد اهل شهرستان “کەنگەڤەر”مدال طلای جوجیتسو اروپا را کسب کرد

یک ورزشکار کورد اهل استان “کرماشان” در دور جدید مسابقات رزمی اروپا موفق بە کسب مدال طلای این مسابقات شد.

“فرشاد گردەکانە” ورزشکار کورد اهل شهرستان “کەنگەڤەر” از توابع استان کرماشان در این دور از مسابقات رزمی در رشتە “جوجیتسو” در غرب اروپا با میزبانی بلژیک و با شرکت ١٥ کشور با غلبە بر حریفان خود توانست بر سکوی نخست این مسابقات بایستد.

این ورزشکار ٢٨  سالە کورد کە دو سال از سکونتش در کشور “بلژیک” می‌گذرد، تا بحال توانستە در وزن ٧٦ کیلوگرم در رشتەهای ام.ام.ای، جوجیتسو و گرپلینگ دو بار قهرمانی بلژیک و چند بار نایب قهرمانی اروپا را کسب کند.

“فرشاد گردەکانە” از پیروان آیین یارسان است کە در صنعت مد نیز بە صورت حرفەای مشغول بە کار است.

بابەتەکانی هاوشێوە

Add New Playlist