پیام کاک مصطفی هجری به مناسبت روز جهانی جوانان

همچنین بخوانید

کاک “مصطفی هجری”، مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران، به مناسبت ١٢ آگوست، روز جهانی جوانان پیامی منتشر نمودند.

متن پیام به شرح ذیل می‌باشد:

در روز جهانی جوانان، لازم می‌دانم که به نام حزب دموکرات کوردستان ایران، این روز را به جوانان کوردستان، ایران و جهان تبریک عرض نمایم.

بسیاری از بار جنبش رهایی‌بخش کوردستان برای رسیدن به کوردستانی آزاد بر دوش جوانان بوده است. یکی از دلایل تداوم جنبش رهایی‌بخش کوردستان حاصل از نیرو و اراده‌ای بوده که جوانان کوردستان نسل به نسل به این جنبش بخشده‌اند. جوانان با ملحق شدن به صفوف مبارزات سیاسی و زنده نگه داشتن اراده خیابان در کوردستان و اصرار بر آرمان‌های ملی، اجازه نداده‌‎اند که کاروان آزادی کوردستان متوقف شود.

تنوع دیدگاه‌ها و ساز و کار رسیدن کوردستان به آزادی، حاصل تلاش‌های نسل به نسل جوانان بوده که عقاید و نظرات متفاوتی به این جنبش تزریق کرده‌اند و نوسازی و امروزی بودن را به جزئی از کوردستانی بودن مبدل کرده‌اند. لذا می‌توان گفت که زنده بودن گفتمان ملی در کوردستان، نتیجه جوانانی است که چهره متفاوت‌تری به جنبش کوردی بخشیده و از تنگ‌نظری رهایی بخشده است.

اگر اراده و نیروی جوانان در جنبش رهایی‌بخش کوردستان نبود، بسیار مشکل بود که این جنبش همچنان به بقای خود ادامه دهد و بتواند پرچمدار ارزش‌های کوردی و انسانی همچون “ژن ژیان ئازادی” باشد.

بار دیگر روز جهانی جوانان از همه جوانان هوشیار و آگاه کوردستان مبارک باد

مصطفی هجری

مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران

٢٠ مرداد ١٤٠٢ شمسی

بابەتەکانی هاوشێوە

پیام کاک مصطفی هجری به مناسبت روز جهانی جوانان

کاک “مصطفی هجری”، مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران، به مناسبت ١٢ آگوست، روز جهانی جوانان پیامی منتشر نمودند.

متن پیام به شرح ذیل می‌باشد:

در روز جهانی جوانان، لازم می‌دانم که به نام حزب دموکرات کوردستان ایران، این روز را به جوانان کوردستان، ایران و جهان تبریک عرض نمایم.

بسیاری از بار جنبش رهایی‌بخش کوردستان برای رسیدن به کوردستانی آزاد بر دوش جوانان بوده است. یکی از دلایل تداوم جنبش رهایی‌بخش کوردستان حاصل از نیرو و اراده‌ای بوده که جوانان کوردستان نسل به نسل به این جنبش بخشده‌اند. جوانان با ملحق شدن به صفوف مبارزات سیاسی و زنده نگه داشتن اراده خیابان در کوردستان و اصرار بر آرمان‌های ملی، اجازه نداده‌‎اند که کاروان آزادی کوردستان متوقف شود.

تنوع دیدگاه‌ها و ساز و کار رسیدن کوردستان به آزادی، حاصل تلاش‌های نسل به نسل جوانان بوده که عقاید و نظرات متفاوتی به این جنبش تزریق کرده‌اند و نوسازی و امروزی بودن را به جزئی از کوردستانی بودن مبدل کرده‌اند. لذا می‌توان گفت که زنده بودن گفتمان ملی در کوردستان، نتیجه جوانانی است که چهره متفاوت‌تری به جنبش کوردی بخشیده و از تنگ‌نظری رهایی بخشده است.

اگر اراده و نیروی جوانان در جنبش رهایی‌بخش کوردستان نبود، بسیار مشکل بود که این جنبش همچنان به بقای خود ادامه دهد و بتواند پرچمدار ارزش‌های کوردی و انسانی همچون “ژن ژیان ئازادی” باشد.

بار دیگر روز جهانی جوانان از همه جوانان هوشیار و آگاه کوردستان مبارک باد

مصطفی هجری

مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران

٢٠ مرداد ١٤٠٢ شمسی

بابەتەکانی هاوشێوە

پیام کاک مصطفی هجری به مناسبت روز جهانی جوانان

کاک “مصطفی هجری”، مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران، به مناسبت ١٢ آگوست، روز جهانی جوانان پیامی منتشر نمودند.

متن پیام به شرح ذیل می‌باشد:

در روز جهانی جوانان، لازم می‌دانم که به نام حزب دموکرات کوردستان ایران، این روز را به جوانان کوردستان، ایران و جهان تبریک عرض نمایم.

بسیاری از بار جنبش رهایی‌بخش کوردستان برای رسیدن به کوردستانی آزاد بر دوش جوانان بوده است. یکی از دلایل تداوم جنبش رهایی‌بخش کوردستان حاصل از نیرو و اراده‌ای بوده که جوانان کوردستان نسل به نسل به این جنبش بخشده‌اند. جوانان با ملحق شدن به صفوف مبارزات سیاسی و زنده نگه داشتن اراده خیابان در کوردستان و اصرار بر آرمان‌های ملی، اجازه نداده‌‎اند که کاروان آزادی کوردستان متوقف شود.

تنوع دیدگاه‌ها و ساز و کار رسیدن کوردستان به آزادی، حاصل تلاش‌های نسل به نسل جوانان بوده که عقاید و نظرات متفاوتی به این جنبش تزریق کرده‌اند و نوسازی و امروزی بودن را به جزئی از کوردستانی بودن مبدل کرده‌اند. لذا می‌توان گفت که زنده بودن گفتمان ملی در کوردستان، نتیجه جوانانی است که چهره متفاوت‌تری به جنبش کوردی بخشیده و از تنگ‌نظری رهایی بخشده است.

اگر اراده و نیروی جوانان در جنبش رهایی‌بخش کوردستان نبود، بسیار مشکل بود که این جنبش همچنان به بقای خود ادامه دهد و بتواند پرچمدار ارزش‌های کوردی و انسانی همچون “ژن ژیان ئازادی” باشد.

بار دیگر روز جهانی جوانان از همه جوانان هوشیار و آگاه کوردستان مبارک باد

مصطفی هجری

مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران

٢٠ مرداد ١٤٠٢ شمسی

بابەتەکانی هاوشێوە

Add New Playlist