حق یا امتیاز!

همچنین بخوانید

شیوا مرادیان

مسئەای کە این روزها شاید بیش از هر زمانی دیگر مطرح است حداقل از سوی ملل تحت ستم و دیگر حق‌طلبان در ایران، مسئلە “حق” است. مفهومی کە محصول جهان معاصر یعنی مدتی پس از تاسیس سازمان ملل متحد است کە در تاریخ ١٩ آذر سال ١٣٢٧ شمسی (١٠ دسامبر ١٩٤٨ میلادی) تحت عنوان اعلامیە جهانی حقوق بشر وارد ادبیات جهان شد.

تا قبل از این تاریخ یعنی ١٩ آذر ١٣٢٧ شمسی، هیچ سندی کە رسما توسط انسان‌‌ها مورد توافق قرار گرفتە باشد در مورد مسئلە “حق” وجود نداشت. اندکی بعد دیگر کشورها این سند جهانشمول را تایید و مفاد آن را قبول کردند. البتە بعدها مسئلە “حق” تحت عنوان حقوق بشر ابعاد گستردەتری را بە خود گرفت و بە مسئلەای جهانی تبدیل شد کە تاکنون نیز تداوم دارد و سالانە هزاران انسان در راە تامین حقوقشان قربانی می‌دهند.

در این میان ملل تحت ستم و در راس آن‌ها، ملت کورد مبارزات پیگیرانەای را تاکنون در همین راستا یعنی تامین حقوق ملت کورد داشتە است. اما متاسفانە جز انکار و سرکوب چیزی تاکنون شامل حال کوردها و دیگران نشدە است. علت عدم تامین نیز بە کرات در موردش نوشتیم کە نگاە تمامیت‌خواهانەای است کە غیر از خوانش خود (از انسان بودن) هیچ تعریف دیگری را برنمی‌تابد.

اما چرا همچنان هستند کس یا کسانی از کوردها و البتە دیگر ملل غیر فارس کە معتقداند با وجود تفکر و ایدە “ایرانی بودن” کە غیر از فارس‌ها دیگر ملل و تنوعات را انکار و تاکنون سرکوب کردە، می‌توان بە “حق”ی دست یافت؟

همیشە در طول تاریخ و بە ویژە تاریخ ملت کورد بودە و خواهند بود کس یا کسانی کە برای منافع شخصی یا گروهی خود حاضرند با سفسطە افکار عمومی را از مسیر واقعی خود کە همانا تامین حقوق ملت کورد بودە، منحرف کنند تا بە “امتیازی” برسند و متاسفانە تا حدودی نیز در این تلاش وقیحانە خود موفق بودند و در راستای منافع شخصی و گروهیشان، پشت بە منافع ملی کردەاند.

یکی از این نمونەها، می‌توان بە اصطلاح بە اصلاح‌طلبان کورد اشارە کرد کە با وجود شناختی کە از جمهوری اسلامی ایران داشتند، اما صرفا بە خاطر منافع شخصی و گروهی خود منافع ملت کورد را قربانی “امتیازاتی” کردەاند.

اما این بحران همانطور کە گفتە شد مختص اصلاح‌طلبان کورد نمی‌شود و همچنان کس یا گروەهای هستند کە بە خاطر “امتیازاتی” از سوی شخصی خاص یا گروهی خاص! اجیر شدە و سعی در انحراف اذهان عمومی جامعە کوردستان و نهایتا نادیدە گرفتن حقوق ملت کورد را دارند.

ولی آنچە کە روشن است، حقانیت مسئلە کورد و “حق” این ملت برای زیستنی است کە شایان آن است و برای تحقق این حقوق نیز تاکنون قربانی و بهای سنگینی را پرداخت کردە است. پس صرف نظر از این کە بە کدام حزب و جریان سیاسی و فکری در کوردستان ایران گرایش داریم، بایستی تامین حقوقمان بە عنوان کورد و کوردستانی در اولویت همەی مسائل دیگر باشد، حالا طرف مقابلمان چە جمهوری اسلامی باشد، چە سلطنت‌طلب و یا هر تفکری کە “حق” مشروع ما را بە عنوان یک ملت بە رسمیت نشناسد و در برابر فقط بسندە بکند بە یک مشت “امتیاز”!

وەرگیراو لە ماڵپەری کوردستان میدیا

بابەتەکانی هاوشێوە

حق یا امتیاز!

شیوا مرادیان

مسئەای کە این روزها شاید بیش از هر زمانی دیگر مطرح است حداقل از سوی ملل تحت ستم و دیگر حق‌طلبان در ایران، مسئلە “حق” است. مفهومی کە محصول جهان معاصر یعنی مدتی پس از تاسیس سازمان ملل متحد است کە در تاریخ ١٩ آذر سال ١٣٢٧ شمسی (١٠ دسامبر ١٩٤٨ میلادی) تحت عنوان اعلامیە جهانی حقوق بشر وارد ادبیات جهان شد.

تا قبل از این تاریخ یعنی ١٩ آذر ١٣٢٧ شمسی، هیچ سندی کە رسما توسط انسان‌‌ها مورد توافق قرار گرفتە باشد در مورد مسئلە “حق” وجود نداشت. اندکی بعد دیگر کشورها این سند جهانشمول را تایید و مفاد آن را قبول کردند. البتە بعدها مسئلە “حق” تحت عنوان حقوق بشر ابعاد گستردەتری را بە خود گرفت و بە مسئلەای جهانی تبدیل شد کە تاکنون نیز تداوم دارد و سالانە هزاران انسان در راە تامین حقوقشان قربانی می‌دهند.

در این میان ملل تحت ستم و در راس آن‌ها، ملت کورد مبارزات پیگیرانەای را تاکنون در همین راستا یعنی تامین حقوق ملت کورد داشتە است. اما متاسفانە جز انکار و سرکوب چیزی تاکنون شامل حال کوردها و دیگران نشدە است. علت عدم تامین نیز بە کرات در موردش نوشتیم کە نگاە تمامیت‌خواهانەای است کە غیر از خوانش خود (از انسان بودن) هیچ تعریف دیگری را برنمی‌تابد.

اما چرا همچنان هستند کس یا کسانی از کوردها و البتە دیگر ملل غیر فارس کە معتقداند با وجود تفکر و ایدە “ایرانی بودن” کە غیر از فارس‌ها دیگر ملل و تنوعات را انکار و تاکنون سرکوب کردە، می‌توان بە “حق”ی دست یافت؟

همیشە در طول تاریخ و بە ویژە تاریخ ملت کورد بودە و خواهند بود کس یا کسانی کە برای منافع شخصی یا گروهی خود حاضرند با سفسطە افکار عمومی را از مسیر واقعی خود کە همانا تامین حقوق ملت کورد بودە، منحرف کنند تا بە “امتیازی” برسند و متاسفانە تا حدودی نیز در این تلاش وقیحانە خود موفق بودند و در راستای منافع شخصی و گروهیشان، پشت بە منافع ملی کردەاند.

یکی از این نمونەها، می‌توان بە اصطلاح بە اصلاح‌طلبان کورد اشارە کرد کە با وجود شناختی کە از جمهوری اسلامی ایران داشتند، اما صرفا بە خاطر منافع شخصی و گروهی خود منافع ملت کورد را قربانی “امتیازاتی” کردەاند.

اما این بحران همانطور کە گفتە شد مختص اصلاح‌طلبان کورد نمی‌شود و همچنان کس یا گروەهای هستند کە بە خاطر “امتیازاتی” از سوی شخصی خاص یا گروهی خاص! اجیر شدە و سعی در انحراف اذهان عمومی جامعە کوردستان و نهایتا نادیدە گرفتن حقوق ملت کورد را دارند.

ولی آنچە کە روشن است، حقانیت مسئلە کورد و “حق” این ملت برای زیستنی است کە شایان آن است و برای تحقق این حقوق نیز تاکنون قربانی و بهای سنگینی را پرداخت کردە است. پس صرف نظر از این کە بە کدام حزب و جریان سیاسی و فکری در کوردستان ایران گرایش داریم، بایستی تامین حقوقمان بە عنوان کورد و کوردستانی در اولویت همەی مسائل دیگر باشد، حالا طرف مقابلمان چە جمهوری اسلامی باشد، چە سلطنت‌طلب و یا هر تفکری کە “حق” مشروع ما را بە عنوان یک ملت بە رسمیت نشناسد و در برابر فقط بسندە بکند بە یک مشت “امتیاز”!

وەرگیراو لە ماڵپەری کوردستان میدیا

بابەتەکانی هاوشێوە

حق یا امتیاز!

شیوا مرادیان

مسئەای کە این روزها شاید بیش از هر زمانی دیگر مطرح است حداقل از سوی ملل تحت ستم و دیگر حق‌طلبان در ایران، مسئلە “حق” است. مفهومی کە محصول جهان معاصر یعنی مدتی پس از تاسیس سازمان ملل متحد است کە در تاریخ ١٩ آذر سال ١٣٢٧ شمسی (١٠ دسامبر ١٩٤٨ میلادی) تحت عنوان اعلامیە جهانی حقوق بشر وارد ادبیات جهان شد.

تا قبل از این تاریخ یعنی ١٩ آذر ١٣٢٧ شمسی، هیچ سندی کە رسما توسط انسان‌‌ها مورد توافق قرار گرفتە باشد در مورد مسئلە “حق” وجود نداشت. اندکی بعد دیگر کشورها این سند جهانشمول را تایید و مفاد آن را قبول کردند. البتە بعدها مسئلە “حق” تحت عنوان حقوق بشر ابعاد گستردەتری را بە خود گرفت و بە مسئلەای جهانی تبدیل شد کە تاکنون نیز تداوم دارد و سالانە هزاران انسان در راە تامین حقوقشان قربانی می‌دهند.

در این میان ملل تحت ستم و در راس آن‌ها، ملت کورد مبارزات پیگیرانەای را تاکنون در همین راستا یعنی تامین حقوق ملت کورد داشتە است. اما متاسفانە جز انکار و سرکوب چیزی تاکنون شامل حال کوردها و دیگران نشدە است. علت عدم تامین نیز بە کرات در موردش نوشتیم کە نگاە تمامیت‌خواهانەای است کە غیر از خوانش خود (از انسان بودن) هیچ تعریف دیگری را برنمی‌تابد.

اما چرا همچنان هستند کس یا کسانی از کوردها و البتە دیگر ملل غیر فارس کە معتقداند با وجود تفکر و ایدە “ایرانی بودن” کە غیر از فارس‌ها دیگر ملل و تنوعات را انکار و تاکنون سرکوب کردە، می‌توان بە “حق”ی دست یافت؟

همیشە در طول تاریخ و بە ویژە تاریخ ملت کورد بودە و خواهند بود کس یا کسانی کە برای منافع شخصی یا گروهی خود حاضرند با سفسطە افکار عمومی را از مسیر واقعی خود کە همانا تامین حقوق ملت کورد بودە، منحرف کنند تا بە “امتیازی” برسند و متاسفانە تا حدودی نیز در این تلاش وقیحانە خود موفق بودند و در راستای منافع شخصی و گروهیشان، پشت بە منافع ملی کردەاند.

یکی از این نمونەها، می‌توان بە اصطلاح بە اصلاح‌طلبان کورد اشارە کرد کە با وجود شناختی کە از جمهوری اسلامی ایران داشتند، اما صرفا بە خاطر منافع شخصی و گروهی خود منافع ملت کورد را قربانی “امتیازاتی” کردەاند.

اما این بحران همانطور کە گفتە شد مختص اصلاح‌طلبان کورد نمی‌شود و همچنان کس یا گروەهای هستند کە بە خاطر “امتیازاتی” از سوی شخصی خاص یا گروهی خاص! اجیر شدە و سعی در انحراف اذهان عمومی جامعە کوردستان و نهایتا نادیدە گرفتن حقوق ملت کورد را دارند.

ولی آنچە کە روشن است، حقانیت مسئلە کورد و “حق” این ملت برای زیستنی است کە شایان آن است و برای تحقق این حقوق نیز تاکنون قربانی و بهای سنگینی را پرداخت کردە است. پس صرف نظر از این کە بە کدام حزب و جریان سیاسی و فکری در کوردستان ایران گرایش داریم، بایستی تامین حقوقمان بە عنوان کورد و کوردستانی در اولویت همەی مسائل دیگر باشد، حالا طرف مقابلمان چە جمهوری اسلامی باشد، چە سلطنت‌طلب و یا هر تفکری کە “حق” مشروع ما را بە عنوان یک ملت بە رسمیت نشناسد و در برابر فقط بسندە بکند بە یک مشت “امتیاز”!

وەرگیراو لە ماڵپەری کوردستان میدیا

بابەتەکانی هاوشێوە

Add New Playlist