اتحادیە‌های “زنان، جوانان، دانشجویان و زندانیان سیاسی”: از فراخوان احزاب سیاسی شرق کوردستان برای اعتصاب عمومی در روز ٢٥ شهریور حمایت می کنیم

همچنین بخوانید

مردم شریف کوردستان!

 همانطور که می‌دانید اولین سالگرد شهید شدن دختر کورد “ژینا امینی” نزدیک است و برای این منظور احزاب و  جامعەی  مدنی کوردستان در حال هماهنگی و سازماندهی هستند تا در سالگرد شهادت “ژینا”، بانگ آزادی‌خواەی و حق‌طلبی ملت کورد را بە گوش جهانیان و بە ویژە رژیم جهوری اسلامی برسانند.

 جوانان، زنان و دانشجویان انقلابی!

 خانوادەهای محترم زندانیان سیاسی!

 جمهوری اسلامی که منشاء تروریسم، قتل، شکنجه و دستگیری افراد بیگناه و ناقض حقوق بشر است، این بار با دستگیری فعالان مدنی، جوانان و زنان آزادی‌خواە، درصدد است با ایجاد فضایی امنیتی و خفقان مردم را بترساند تا بلکە مانع شکل‌گیری موج جدیدی از انقلاب  ژینا شوند. لذا ما بار دیگر توطئەها و توجیهات واهی دستگاه سرکوبگر جمهوری اسلامی را محکوم کردە و از فراخوان احزاب سیاسی شرق کوردستان در خصوص اعتصاب عمومی روز ٢٥ام حمایت کردە و از همەی طبقات و اقشار جامعە کوردستان خواستاریم در این روز، همەی مغازەها و بازار تعطیل و بر سر مزار ژینا و همەی شهدای این انقلاب حضور یافتە و یاد و نام جانباختگان انقلاب را گرامی بدارند.

 اتحادیه زنان دموکرات کوردستان ایران

 اتحادیه دانشجویان دموکرات کوردستان

 اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان

 شورای زندانیان سیاسی شرق کوردستان

١٩ شهریور ١٤٠٢

بابەتەکانی هاوشێوە

اتحادیە‌های “زنان، جوانان، دانشجویان و زندانیان سیاسی”: از فراخوان احزاب سیاسی شرق کوردستان برای اعتصاب عمومی در روز ٢٥ شهریور حمایت می کنیم

مردم شریف کوردستان!

 همانطور که می‌دانید اولین سالگرد شهید شدن دختر کورد “ژینا امینی” نزدیک است و برای این منظور احزاب و  جامعەی  مدنی کوردستان در حال هماهنگی و سازماندهی هستند تا در سالگرد شهادت “ژینا”، بانگ آزادی‌خواەی و حق‌طلبی ملت کورد را بە گوش جهانیان و بە ویژە رژیم جهوری اسلامی برسانند.

 جوانان، زنان و دانشجویان انقلابی!

 خانوادەهای محترم زندانیان سیاسی!

 جمهوری اسلامی که منشاء تروریسم، قتل، شکنجه و دستگیری افراد بیگناه و ناقض حقوق بشر است، این بار با دستگیری فعالان مدنی، جوانان و زنان آزادی‌خواە، درصدد است با ایجاد فضایی امنیتی و خفقان مردم را بترساند تا بلکە مانع شکل‌گیری موج جدیدی از انقلاب  ژینا شوند. لذا ما بار دیگر توطئەها و توجیهات واهی دستگاه سرکوبگر جمهوری اسلامی را محکوم کردە و از فراخوان احزاب سیاسی شرق کوردستان در خصوص اعتصاب عمومی روز ٢٥ام حمایت کردە و از همەی طبقات و اقشار جامعە کوردستان خواستاریم در این روز، همەی مغازەها و بازار تعطیل و بر سر مزار ژینا و همەی شهدای این انقلاب حضور یافتە و یاد و نام جانباختگان انقلاب را گرامی بدارند.

 اتحادیه زنان دموکرات کوردستان ایران

 اتحادیه دانشجویان دموکرات کوردستان

 اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان

 شورای زندانیان سیاسی شرق کوردستان

١٩ شهریور ١٤٠٢

بابەتەکانی هاوشێوە

اتحادیە‌های “زنان، جوانان، دانشجویان و زندانیان سیاسی”: از فراخوان احزاب سیاسی شرق کوردستان برای اعتصاب عمومی در روز ٢٥ شهریور حمایت می کنیم

مردم شریف کوردستان!

 همانطور که می‌دانید اولین سالگرد شهید شدن دختر کورد “ژینا امینی” نزدیک است و برای این منظور احزاب و  جامعەی  مدنی کوردستان در حال هماهنگی و سازماندهی هستند تا در سالگرد شهادت “ژینا”، بانگ آزادی‌خواەی و حق‌طلبی ملت کورد را بە گوش جهانیان و بە ویژە رژیم جهوری اسلامی برسانند.

 جوانان، زنان و دانشجویان انقلابی!

 خانوادەهای محترم زندانیان سیاسی!

 جمهوری اسلامی که منشاء تروریسم، قتل، شکنجه و دستگیری افراد بیگناه و ناقض حقوق بشر است، این بار با دستگیری فعالان مدنی، جوانان و زنان آزادی‌خواە، درصدد است با ایجاد فضایی امنیتی و خفقان مردم را بترساند تا بلکە مانع شکل‌گیری موج جدیدی از انقلاب  ژینا شوند. لذا ما بار دیگر توطئەها و توجیهات واهی دستگاه سرکوبگر جمهوری اسلامی را محکوم کردە و از فراخوان احزاب سیاسی شرق کوردستان در خصوص اعتصاب عمومی روز ٢٥ام حمایت کردە و از همەی طبقات و اقشار جامعە کوردستان خواستاریم در این روز، همەی مغازەها و بازار تعطیل و بر سر مزار ژینا و همەی شهدای این انقلاب حضور یافتە و یاد و نام جانباختگان انقلاب را گرامی بدارند.

 اتحادیه زنان دموکرات کوردستان ایران

 اتحادیه دانشجویان دموکرات کوردستان

 اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان

 شورای زندانیان سیاسی شرق کوردستان

١٩ شهریور ١٤٠٢

بابەتەکانی هاوشێوە

Add New Playlist