شرکت هیئتی از اتحادیه جوانان در مراسم روز جهانی جوانان در اربیل

همچنین بخوانید

هیئتی از اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان در مراسم بزرگداشت روز جهانی جوانان در اربیل شرکت کردند.
روز شنبه ٢١ مردادماه، به دعوت وزارت فرهنگ و جوانان اقلیم کوردستان، هیئتی از اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان به سرپرستی “پیشوا علیپور”، دبیر  کل این اتحادیە، در مراسم روز جهانی جوانان شرکت کردند.
در این مراسم ضمن استقبال گرم از هیئت اتحادیه جوانان، “امید خوشناو”، استاندار اربیل و ماموستا “جمال حسین”، از مسئولین وزارت فرهنگ و جوانان، سخنرانی نموده و همچنین در بطن مراسم چندین بخش هنری و فرهنگی در رابطه با توانایی و مهارت جوانان برگزار شد.

بابەتەکانی هاوشێوە

شرکت هیئتی از اتحادیه جوانان در مراسم روز جهانی جوانان در اربیل

هیئتی از اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان در مراسم بزرگداشت روز جهانی جوانان در اربیل شرکت کردند.
روز شنبه ٢١ مردادماه، به دعوت وزارت فرهنگ و جوانان اقلیم کوردستان، هیئتی از اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان به سرپرستی “پیشوا علیپور”، دبیر  کل این اتحادیە، در مراسم روز جهانی جوانان شرکت کردند.
در این مراسم ضمن استقبال گرم از هیئت اتحادیه جوانان، “امید خوشناو”، استاندار اربیل و ماموستا “جمال حسین”، از مسئولین وزارت فرهنگ و جوانان، سخنرانی نموده و همچنین در بطن مراسم چندین بخش هنری و فرهنگی در رابطه با توانایی و مهارت جوانان برگزار شد.

بابەتەکانی هاوشێوە

شرکت هیئتی از اتحادیه جوانان در مراسم روز جهانی جوانان در اربیل

هیئتی از اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان در مراسم بزرگداشت روز جهانی جوانان در اربیل شرکت کردند.
روز شنبه ٢١ مردادماه، به دعوت وزارت فرهنگ و جوانان اقلیم کوردستان، هیئتی از اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان به سرپرستی “پیشوا علیپور”، دبیر  کل این اتحادیە، در مراسم روز جهانی جوانان شرکت کردند.
در این مراسم ضمن استقبال گرم از هیئت اتحادیه جوانان، “امید خوشناو”، استاندار اربیل و ماموستا “جمال حسین”، از مسئولین وزارت فرهنگ و جوانان، سخنرانی نموده و همچنین در بطن مراسم چندین بخش هنری و فرهنگی در رابطه با توانایی و مهارت جوانان برگزار شد.

بابەتەکانی هاوشێوە

Add New Playlist