اتحادیه بین المللی جوانان سوسیالیست حملات موشکی به مقر احزب کرد و اردوگاه پناهندگان را محکوم کرد

همچنین بخوانید

پس از کشته شدن ژینا امینی به دلیل رعایت نکردن احکام حجابی که رژیم استبدادی از زمان روی کار آمدن در سال 1979 بر تمامی زنان ایرانی و کرد تحمیل کرده بود، تظاهرات در شرق کردستان آغاز شد و سپس در سراسر ایران گسترش یافت. بسیاری از تظاهرکنندگان در شرق کردستان خواستار ایجاد یک حکومت دموکراتیک و احترام به حقوق و خواسته های مردم کردستان شدند.

رژیم استبدادی ایران وحشیانه و غیرانسانی با اعتراضات مقابله کرد و حقوق اساسی مردم ایران را زیر پا گذاشت. تظاهرکنندگان ایرانی خواستار آزادی و تغییر دموکراتیک در رژیم و حکومت هستند. تظاهرکنندگان خواستار احترام به حقوق و آزادی های اقلیت ها به ویژه مردم کردستان ایران شدند.

روز چهارشنبه ۷ شهریور، رژیم استبدادی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به مقر حزب دمکرات کردستان ایران، اردوگاه‌های آوارگان، مدارس کودکان در کوی سنجق و سایر احزاب شرق کردستان مستقر در کردستان عراق حمله کردند.

متاسفانه بر اساس گزارش ها در این حمله وحشیانه 18 نفر از جمله زن و کودک کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند و حدود 4000 نفر از اردوگاه پناهندگان آواره شدند که 420 دانش‌آموز به دلیل تهدیدات مداوم رژیم نمیتوانند به مدرسه بازگردند.

اعتراضات در کردستان و ایران وارد چهارمین هفته خود شده است که اخیراً اعتصابات دانشجویان در دانشگاه ها و مدارس آغاز شده است. گفته می شود که بسیاری از آنها توسط پلیس ایران کشته، مجروح و بازداشت شده اند.

اتحادیه بین المللی جوانان سوسیالیست بر حمایت و همبستگی خود با مردم کردستان ایران و مردم ایران تاکید می کند.

اتحادیه بین المللی جوانان سوسیالیست حملات موشکی به مقر حزب دمکرات و سازمان عضو خود را که منجر به کشته شدن و آواره شدن هزاران غیرنظامی نیز شد، به شدت محکوم می کند.

اتحادیه بین‌المللی جوانان سوسیالیست از جامعه جهانی می‌خواهد که این جنایت را محکوم کرده و پلیس، سپاە و مقامات دولتی ایران که از ظلم و ستم حمایت می‌کنند مجازات کنند. همچنین رهبر رژیم ایران که مسئول ادامه ظلم و ستم است محاکمه شود.

با این وجود، IUSY قویاً از آرمان های ملتهای ایران که می خواهند در یک کشور آزاد، باثبات، فراگیر و دموکراتیک با رعایت حقوق اساسی بشر زندگی کنند، حمایت می کند.

بابەتەکانی هاوشێوە

اتحادیه بین المللی جوانان سوسیالیست حملات موشکی به مقر احزب کرد و اردوگاه پناهندگان را محکوم کرد

پس از کشته شدن ژینا امینی به دلیل رعایت نکردن احکام حجابی که رژیم استبدادی از زمان روی کار آمدن در سال 1979 بر تمامی زنان ایرانی و کرد تحمیل کرده بود، تظاهرات در شرق کردستان آغاز شد و سپس در سراسر ایران گسترش یافت. بسیاری از تظاهرکنندگان در شرق کردستان خواستار ایجاد یک حکومت دموکراتیک و احترام به حقوق و خواسته های مردم کردستان شدند.

رژیم استبدادی ایران وحشیانه و غیرانسانی با اعتراضات مقابله کرد و حقوق اساسی مردم ایران را زیر پا گذاشت. تظاهرکنندگان ایرانی خواستار آزادی و تغییر دموکراتیک در رژیم و حکومت هستند. تظاهرکنندگان خواستار احترام به حقوق و آزادی های اقلیت ها به ویژه مردم کردستان ایران شدند.

روز چهارشنبه ۷ شهریور، رژیم استبدادی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به مقر حزب دمکرات کردستان ایران، اردوگاه‌های آوارگان، مدارس کودکان در کوی سنجق و سایر احزاب شرق کردستان مستقر در کردستان عراق حمله کردند.

متاسفانه بر اساس گزارش ها در این حمله وحشیانه 18 نفر از جمله زن و کودک کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند و حدود 4000 نفر از اردوگاه پناهندگان آواره شدند که 420 دانش‌آموز به دلیل تهدیدات مداوم رژیم نمیتوانند به مدرسه بازگردند.

اعتراضات در کردستان و ایران وارد چهارمین هفته خود شده است که اخیراً اعتصابات دانشجویان در دانشگاه ها و مدارس آغاز شده است. گفته می شود که بسیاری از آنها توسط پلیس ایران کشته، مجروح و بازداشت شده اند.

اتحادیه بین المللی جوانان سوسیالیست بر حمایت و همبستگی خود با مردم کردستان ایران و مردم ایران تاکید می کند.

اتحادیه بین المللی جوانان سوسیالیست حملات موشکی به مقر حزب دمکرات و سازمان عضو خود را که منجر به کشته شدن و آواره شدن هزاران غیرنظامی نیز شد، به شدت محکوم می کند.

اتحادیه بین‌المللی جوانان سوسیالیست از جامعه جهانی می‌خواهد که این جنایت را محکوم کرده و پلیس، سپاە و مقامات دولتی ایران که از ظلم و ستم حمایت می‌کنند مجازات کنند. همچنین رهبر رژیم ایران که مسئول ادامه ظلم و ستم است محاکمه شود.

با این وجود، IUSY قویاً از آرمان های ملتهای ایران که می خواهند در یک کشور آزاد، باثبات، فراگیر و دموکراتیک با رعایت حقوق اساسی بشر زندگی کنند، حمایت می کند.

بابەتەکانی هاوشێوە

اتحادیه بین المللی جوانان سوسیالیست حملات موشکی به مقر احزب کرد و اردوگاه پناهندگان را محکوم کرد

پس از کشته شدن ژینا امینی به دلیل رعایت نکردن احکام حجابی که رژیم استبدادی از زمان روی کار آمدن در سال 1979 بر تمامی زنان ایرانی و کرد تحمیل کرده بود، تظاهرات در شرق کردستان آغاز شد و سپس در سراسر ایران گسترش یافت. بسیاری از تظاهرکنندگان در شرق کردستان خواستار ایجاد یک حکومت دموکراتیک و احترام به حقوق و خواسته های مردم کردستان شدند.

رژیم استبدادی ایران وحشیانه و غیرانسانی با اعتراضات مقابله کرد و حقوق اساسی مردم ایران را زیر پا گذاشت. تظاهرکنندگان ایرانی خواستار آزادی و تغییر دموکراتیک در رژیم و حکومت هستند. تظاهرکنندگان خواستار احترام به حقوق و آزادی های اقلیت ها به ویژه مردم کردستان ایران شدند.

روز چهارشنبه ۷ شهریور، رژیم استبدادی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به مقر حزب دمکرات کردستان ایران، اردوگاه‌های آوارگان، مدارس کودکان در کوی سنجق و سایر احزاب شرق کردستان مستقر در کردستان عراق حمله کردند.

متاسفانه بر اساس گزارش ها در این حمله وحشیانه 18 نفر از جمله زن و کودک کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند و حدود 4000 نفر از اردوگاه پناهندگان آواره شدند که 420 دانش‌آموز به دلیل تهدیدات مداوم رژیم نمیتوانند به مدرسه بازگردند.

اعتراضات در کردستان و ایران وارد چهارمین هفته خود شده است که اخیراً اعتصابات دانشجویان در دانشگاه ها و مدارس آغاز شده است. گفته می شود که بسیاری از آنها توسط پلیس ایران کشته، مجروح و بازداشت شده اند.

اتحادیه بین المللی جوانان سوسیالیست بر حمایت و همبستگی خود با مردم کردستان ایران و مردم ایران تاکید می کند.

اتحادیه بین المللی جوانان سوسیالیست حملات موشکی به مقر حزب دمکرات و سازمان عضو خود را که منجر به کشته شدن و آواره شدن هزاران غیرنظامی نیز شد، به شدت محکوم می کند.

اتحادیه بین‌المللی جوانان سوسیالیست از جامعه جهانی می‌خواهد که این جنایت را محکوم کرده و پلیس، سپاە و مقامات دولتی ایران که از ظلم و ستم حمایت می‌کنند مجازات کنند. همچنین رهبر رژیم ایران که مسئول ادامه ظلم و ستم است محاکمه شود.

با این وجود، IUSY قویاً از آرمان های ملتهای ایران که می خواهند در یک کشور آزاد، باثبات، فراگیر و دموکراتیک با رعایت حقوق اساسی بشر زندگی کنند، حمایت می کند.

بابەتەکانی هاوشێوە

Add New Playlist