پیام همبستگی سازمانهای زنان، جوانان و دانشجویان کردستان با مردم ایران و پشتیبانی از فراخوان روز شنبە در برلین و در ایران

همچنین بخوانید

بە نام زن زندگی آزادی

تداوم و اتحاد ما در راستای محکم کردن سنگر مبارزە فراگیر علیە جمهوری اسلامی ایران وظیفە انقلابی آحاد مردم است.

ضمن تسلیت بە خانوادە جانباختگان و آرزوی سلامتی برای تمام مجروحین، از تمام اقشار جامعە خواهانیم کە فعالانە در اعتراضات مردمی کە برای روز شنبە ۳۰ مهر ماە ۱٤۰۱ خورشیدی، فراخوان دادە شدە شرکت کنند و تا رسیدن بە هدف اصلی خود یعنی رسیدن بە عدالت و آزادی از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنند.

مخصوصا از مردم کوردستان نیز کە از ابتدا آگاهانە مخالف حاکمیت جمهوری اسلامی بودە اند میخواهیم کە در سنگرهای قیام مخصوصا خیابان ها، دانشگاە و مدرسه ها قلب تپندە این جنبش باشند و شاهد گسترش روزافزون این مبارزات باشیم.

همچنین از تمام مردم ایران و کوردستان، مخصوصا اعضا و هواداران خود در اروپا خواهانیم کە در تجمع اعتراضی مردم کە برای همان روز در برلین فراخوان دادە شدە است شرکت فعالانە داشتە باشند.

سازمانهای زنان، جوانان و دانشجویان کردستان ایران:

۱: سازمان جوانان کردستان ایران

۲: سازمان زنان کردستان ایران

۳: سازمان دانشجویان کردستان ایران

۴:سازمان زنان خبات کوردستان ایران

۵: سازمان جوانان خبات کوردستان ایران

٦: اتحادیە دانشجویان دمکرات کردستان

۷:اتحادیەی جوانان دمکرات شرق کوردستان

٨: اتحادیە زنان دمکرات کردستان ایران

۹: تشکل آسوی زن کرد

۱۰: تشکل جوانان پیشرو

٢٨مهر ماە ١٤٠١ خورشیدی

بابەتەکانی هاوشێوە

پیام همبستگی سازمانهای زنان، جوانان و دانشجویان کردستان با مردم ایران و پشتیبانی از فراخوان روز شنبە در برلین و در ایران

بە نام زن زندگی آزادی

تداوم و اتحاد ما در راستای محکم کردن سنگر مبارزە فراگیر علیە جمهوری اسلامی ایران وظیفە انقلابی آحاد مردم است.

ضمن تسلیت بە خانوادە جانباختگان و آرزوی سلامتی برای تمام مجروحین، از تمام اقشار جامعە خواهانیم کە فعالانە در اعتراضات مردمی کە برای روز شنبە ۳۰ مهر ماە ۱٤۰۱ خورشیدی، فراخوان دادە شدە شرکت کنند و تا رسیدن بە هدف اصلی خود یعنی رسیدن بە عدالت و آزادی از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنند.

مخصوصا از مردم کوردستان نیز کە از ابتدا آگاهانە مخالف حاکمیت جمهوری اسلامی بودە اند میخواهیم کە در سنگرهای قیام مخصوصا خیابان ها، دانشگاە و مدرسه ها قلب تپندە این جنبش باشند و شاهد گسترش روزافزون این مبارزات باشیم.

همچنین از تمام مردم ایران و کوردستان، مخصوصا اعضا و هواداران خود در اروپا خواهانیم کە در تجمع اعتراضی مردم کە برای همان روز در برلین فراخوان دادە شدە است شرکت فعالانە داشتە باشند.

سازمانهای زنان، جوانان و دانشجویان کردستان ایران:

۱: سازمان جوانان کردستان ایران

۲: سازمان زنان کردستان ایران

۳: سازمان دانشجویان کردستان ایران

۴:سازمان زنان خبات کوردستان ایران

۵: سازمان جوانان خبات کوردستان ایران

٦: اتحادیە دانشجویان دمکرات کردستان

۷:اتحادیەی جوانان دمکرات شرق کوردستان

٨: اتحادیە زنان دمکرات کردستان ایران

۹: تشکل آسوی زن کرد

۱۰: تشکل جوانان پیشرو

٢٨مهر ماە ١٤٠١ خورشیدی

بابەتەکانی هاوشێوە

پیام همبستگی سازمانهای زنان، جوانان و دانشجویان کردستان با مردم ایران و پشتیبانی از فراخوان روز شنبە در برلین و در ایران

بە نام زن زندگی آزادی

تداوم و اتحاد ما در راستای محکم کردن سنگر مبارزە فراگیر علیە جمهوری اسلامی ایران وظیفە انقلابی آحاد مردم است.

ضمن تسلیت بە خانوادە جانباختگان و آرزوی سلامتی برای تمام مجروحین، از تمام اقشار جامعە خواهانیم کە فعالانە در اعتراضات مردمی کە برای روز شنبە ۳۰ مهر ماە ۱٤۰۱ خورشیدی، فراخوان دادە شدە شرکت کنند و تا رسیدن بە هدف اصلی خود یعنی رسیدن بە عدالت و آزادی از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنند.

مخصوصا از مردم کوردستان نیز کە از ابتدا آگاهانە مخالف حاکمیت جمهوری اسلامی بودە اند میخواهیم کە در سنگرهای قیام مخصوصا خیابان ها، دانشگاە و مدرسه ها قلب تپندە این جنبش باشند و شاهد گسترش روزافزون این مبارزات باشیم.

همچنین از تمام مردم ایران و کوردستان، مخصوصا اعضا و هواداران خود در اروپا خواهانیم کە در تجمع اعتراضی مردم کە برای همان روز در برلین فراخوان دادە شدە است شرکت فعالانە داشتە باشند.

سازمانهای زنان، جوانان و دانشجویان کردستان ایران:

۱: سازمان جوانان کردستان ایران

۲: سازمان زنان کردستان ایران

۳: سازمان دانشجویان کردستان ایران

۴:سازمان زنان خبات کوردستان ایران

۵: سازمان جوانان خبات کوردستان ایران

٦: اتحادیە دانشجویان دمکرات کردستان

۷:اتحادیەی جوانان دمکرات شرق کوردستان

٨: اتحادیە زنان دمکرات کردستان ایران

۹: تشکل آسوی زن کرد

۱۰: تشکل جوانان پیشرو

٢٨مهر ماە ١٤٠١ خورشیدی

بابەتەکانی هاوشێوە

Add New Playlist