بخشی از سخنان دبیر کل اتحادیەی جوانان دموکرات شرق کوردستان در رابطە با شکاف نسلها در ایران

همچنین بخوانید

پیشوا علی‌پور دبیرکل اتحادیەی جوانان دموکرات شرق کوردستان: “در رابطە با نسل‌ها، بلحاظ علمی هر بیست سال یکبار نسلی نو پا بە میدان می‌گذارد کە نسبت بە نسل پیش از خود خواستها و ایدەآل‌های متفاوتی دارد. در این میان باید تاثیرگذاری و تاثیرپذیری روزافزون انسان بە سبب پیشرفت تکنولوژی و سوشیال‌میدیا کە این میزان را بە پانزدە سال تقلیل دادە، مد نظر داشت. یکی از بحران‌هایی کە امروز گریبان‌گیر رژیم جمهوری اسلامیست دقیقا همین شکاف بین نسل‌هاست و آشکار است کە این رژیم در برون‌رفت از آن کاملا ناتوان ماندە است”.

بابەتەکانی هاوشێوە

بخشی از سخنان دبیر کل اتحادیەی جوانان دموکرات شرق کوردستان در رابطە با شکاف نسلها در ایران

پیشوا علی‌پور دبیرکل اتحادیەی جوانان دموکرات شرق کوردستان: “در رابطە با نسل‌ها، بلحاظ علمی هر بیست سال یکبار نسلی نو پا بە میدان می‌گذارد کە نسبت بە نسل پیش از خود خواستها و ایدەآل‌های متفاوتی دارد. در این میان باید تاثیرگذاری و تاثیرپذیری روزافزون انسان بە سبب پیشرفت تکنولوژی و سوشیال‌میدیا کە این میزان را بە پانزدە سال تقلیل دادە، مد نظر داشت. یکی از بحران‌هایی کە امروز گریبان‌گیر رژیم جمهوری اسلامیست دقیقا همین شکاف بین نسل‌هاست و آشکار است کە این رژیم در برون‌رفت از آن کاملا ناتوان ماندە است”.

بابەتەکانی هاوشێوە

بخشی از سخنان دبیر کل اتحادیەی جوانان دموکرات شرق کوردستان در رابطە با شکاف نسلها در ایران

پیشوا علی‌پور دبیرکل اتحادیەی جوانان دموکرات شرق کوردستان: “در رابطە با نسل‌ها، بلحاظ علمی هر بیست سال یکبار نسلی نو پا بە میدان می‌گذارد کە نسبت بە نسل پیش از خود خواستها و ایدەآل‌های متفاوتی دارد. در این میان باید تاثیرگذاری و تاثیرپذیری روزافزون انسان بە سبب پیشرفت تکنولوژی و سوشیال‌میدیا کە این میزان را بە پانزدە سال تقلیل دادە، مد نظر داشت. یکی از بحران‌هایی کە امروز گریبان‌گیر رژیم جمهوری اسلامیست دقیقا همین شکاف بین نسل‌هاست و آشکار است کە این رژیم در برون‌رفت از آن کاملا ناتوان ماندە است”.

بابەتەکانی هاوشێوە

Add New Playlist