برگزاری سمینار هشتادمین سالروز تاسیس اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان

همچنین بخوانید

مراسم هشتادمین سالروز تاسیس اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان با حضور جمعی از اعضای این اتحادیه در یکی از مقرهای حزب دموکرات کوردستان ایران برگزار شد.

روز جمعه ۱٨ فروردین، اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان، سمیناری برای “جلال روانگرد”، کادر سیاسی حزب دموکرات و دبیر پیشین این اتحادیه ترتیب داد.

بخش نخست این مراسم به تاریخچه اتحادیه جوانان اختصاص یافته و “جلال روانگرد” مراحل تاسیس اتحادیه جوانان از جمهوری کوردستان و تداوم فعالیت این سازمان را برای حضار تشریح کرد.

نامبرده با اشاره به ضرورت وجود سازمانی مدرن مختص جوانان کوردستان ایران از جمهوری کوردستان تا به امروز، افزود که اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان در طول حیات خود در تلاش برای آموزش و پیشرفت جوانان کورد در کوردستان ایران بوده است.

در بخش دیگری از سمینار، دبیر پیشین اتحادیه جوانان، درخصوص هدف از تاسیس سازمان، نحوه کار سازمانی، اهداف و شیوه مدیریت سازمانی و… سخنانی ایراد کرد و همچنین بر نقش و تاثیر جوانان در پیشرفت و موفقیت انقلاب ژینا تاکید کرد و گفت: “جوانان قشر اصلی انقلاب ژینا بودند، آنان محرک این انقلاب بزرگ که از کوردستان آغاز و سراسر ایران را دربر گرفت، بودند.”

بابەتەکانی هاوشێوە

برگزاری سمینار هشتادمین سالروز تاسیس اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان

مراسم هشتادمین سالروز تاسیس اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان با حضور جمعی از اعضای این اتحادیه در یکی از مقرهای حزب دموکرات کوردستان ایران برگزار شد.

روز جمعه ۱٨ فروردین، اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان، سمیناری برای “جلال روانگرد”، کادر سیاسی حزب دموکرات و دبیر پیشین این اتحادیه ترتیب داد.

بخش نخست این مراسم به تاریخچه اتحادیه جوانان اختصاص یافته و “جلال روانگرد” مراحل تاسیس اتحادیه جوانان از جمهوری کوردستان و تداوم فعالیت این سازمان را برای حضار تشریح کرد.

نامبرده با اشاره به ضرورت وجود سازمانی مدرن مختص جوانان کوردستان ایران از جمهوری کوردستان تا به امروز، افزود که اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان در طول حیات خود در تلاش برای آموزش و پیشرفت جوانان کورد در کوردستان ایران بوده است.

در بخش دیگری از سمینار، دبیر پیشین اتحادیه جوانان، درخصوص هدف از تاسیس سازمان، نحوه کار سازمانی، اهداف و شیوه مدیریت سازمانی و… سخنانی ایراد کرد و همچنین بر نقش و تاثیر جوانان در پیشرفت و موفقیت انقلاب ژینا تاکید کرد و گفت: “جوانان قشر اصلی انقلاب ژینا بودند، آنان محرک این انقلاب بزرگ که از کوردستان آغاز و سراسر ایران را دربر گرفت، بودند.”

بابەتەکانی هاوشێوە

برگزاری سمینار هشتادمین سالروز تاسیس اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان

مراسم هشتادمین سالروز تاسیس اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان با حضور جمعی از اعضای این اتحادیه در یکی از مقرهای حزب دموکرات کوردستان ایران برگزار شد.

روز جمعه ۱٨ فروردین، اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان، سمیناری برای “جلال روانگرد”، کادر سیاسی حزب دموکرات و دبیر پیشین این اتحادیه ترتیب داد.

بخش نخست این مراسم به تاریخچه اتحادیه جوانان اختصاص یافته و “جلال روانگرد” مراحل تاسیس اتحادیه جوانان از جمهوری کوردستان و تداوم فعالیت این سازمان را برای حضار تشریح کرد.

نامبرده با اشاره به ضرورت وجود سازمانی مدرن مختص جوانان کوردستان ایران از جمهوری کوردستان تا به امروز، افزود که اتحادیه جوانان دموکرات شرق کوردستان در طول حیات خود در تلاش برای آموزش و پیشرفت جوانان کورد در کوردستان ایران بوده است.

در بخش دیگری از سمینار، دبیر پیشین اتحادیه جوانان، درخصوص هدف از تاسیس سازمان، نحوه کار سازمانی، اهداف و شیوه مدیریت سازمانی و… سخنانی ایراد کرد و همچنین بر نقش و تاثیر جوانان در پیشرفت و موفقیت انقلاب ژینا تاکید کرد و گفت: “جوانان قشر اصلی انقلاب ژینا بودند، آنان محرک این انقلاب بزرگ که از کوردستان آغاز و سراسر ایران را دربر گرفت، بودند.”

بابەتەکانی هاوشێوە

Add New Playlist