اسپیس تویتری اتحادیەی جوانان دمکرات شرق کوردستان بمناسبت روز جهانی جوانان

همچنین بخوانید

موضوع برنامە: نقش زنان و جوانان در انقلاب “ژن، ژیان، ئازادی”
لینک: https://twitter.com/i/spaces/1yNGaNgenvnJj

بابەتەکانی هاوشێوە

اسپیس تویتری اتحادیەی جوانان دمکرات شرق کوردستان بمناسبت روز جهانی جوانان

موضوع برنامە: نقش زنان و جوانان در انقلاب “ژن، ژیان، ئازادی”
لینک: https://twitter.com/i/spaces/1yNGaNgenvnJj

بابەتەکانی هاوشێوە

اسپیس تویتری اتحادیەی جوانان دمکرات شرق کوردستان بمناسبت روز جهانی جوانان

موضوع برنامە: نقش زنان و جوانان در انقلاب “ژن، ژیان، ئازادی”
لینک: https://twitter.com/i/spaces/1yNGaNgenvnJj

بابەتەکانی هاوشێوە

Add New Playlist